Problémy a vážné situace - fráze z maďaršitny na znaky IPA i na přibližnou výslovnost v češtině


Popis stránky

Problémy a vážné situace - fráze z maďaršitny na znaky IPA i na přibližnou výslovnost v češtině
Dejte mi pokoj. Nechte mne o samotě.
Hagyj békén!
hɒɟɟ beːkeːn!
hoďď bíkín!

Nedotýkejte se mne! Nesahejte na mne!
Ne érj hozzám!
nɛ eːrj hozzaːm!
ne írj hozzám!

Zavolám policii.
Hívom a rendőrséget.
hiːvom ɒ rɛndøːrʃeːgɛt.
hívom o rendůršíget.

Policie!
Rendőr!
rɛndøːr
rendůr

Stůj! Zloděj! (Zastavte jej! Je to zloděj!)
Megállj! Tolvaj!
mɛgaːjj! tolvɒj!
megájj! tolvoj!

Potřebuji pomoci. (Pomoci potřebuji.)
Segítened kell.
ʃɛgiːtɛnɛd kɛll.
šegítened kell.

Je zde vážná situace. (Stalo se neštěstí - havárie.)
Vészhelyzet van.
veːshɛjzɛt vɒn.
víshejzet von.

Ztratil jsem se. (Zabloudil jsem.)
Eltévedtem.
ɛlteːvɛdtɛm.
eltývedtem.

Ztratil jsem zavazdla.
Elveszett a táskám.
ɛlvɛsɛtt ɒ taːʃkaːm.
elvesett o táškám.

Ztratil jsem peněženku.
Elveszett a tárcám.
ɛlvɛsɛtt ɒ taːrt͡ʃaːm.
elvesett o tárcám.

Jsem nemocný.
Rosszul vagyok.
rossul vɒɟok.
rossul voďok.

Jsem zraněný.
Megsérültem.
mɛgʃeːryltɛm.
megšíryltem.

Potřebuji lékaře.
Orvosi segítség kell.
orvoʃi ʃɛgiːt͡ʃt͡ʃeːg kɛll.
orvoši šegíččíg kell.

Smím použít Váš telefon?
Használhatom a telefonját?
hɒsnaːlhɒtom ɒ tɛlɛfoɲɲaːt?
hosnálhotom o telefoňňát?


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY